โครงการพิเศษ

Link

Visited

ผู้เยี่ยมชม web hit counter คน
พฤษภาคม 2545-ปัจจุบัน

qrcode

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
68 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง
ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-615915
Fax. 086-469-5247
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
white30px.jpg

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
  
นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

นายประพันธ์  กาญจนเกษม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 
 
นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
  
 
นางรุ่งนภา  ผลเกิด
ครู วิทยฐานะชำนาญการ